Spracovanie sprievodnej technickej dokumentácie
   

§ 7 Vyhl. 718/2002 Z. z.
Sprievodná technická dokumentácia ( revízna kniha )
(1) Sprievodná technická dokumentácia technického zariadenia musí byť spracovaná v rozsahu zodpovedajúcom charakteru technického zariadenia a bezpečnostnotechnickým
požiadavkám a musí vždy obsahovať najmenej návod na jeho bezpečné používanie, údržbu a obsluhu.
Obsah sprievodnej technickej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia je uvedený v prílohe č.3.Vyhl.

    Späť