Spracovanie miestnych prevádzkových predpisov
   

Vypracovanie miestneho prevádzkového poriadku pre stredotlakové a nízkotlakové plynové kotolne I.,
II. a III. kategórie v zmysle STN 07 0703 s kotlami III. až VI. triedy v zmysle vyhlášky SÚBP č. 25/1984 Zb. a MPSVR SR 718/2002 Z.z.<br>
Vypracovanie prevádzkového denníka kotlov III. až IV. triedy v zmysle STN 07
0710 a nízkotlakovej kotolne v zmysle vyhlášky SÚBP č. 25/1984 Zb.

    Späť