Vykonávanie školení pracovníkov vykonávajúcich
montážne práce na plynových zariadeniachy
   

§ 18 Vyhl. 718/2002 Z. z.

Oprava technického zariadenia
(1) Rozoberať technické zariadenie na účely opravy, rekonštruovať a montovať technické zariadenie do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky (ďalej len „oprava“) môže osoba staršia ako 18 rokov, preukázateľne oboznámená s predpismi na opravy
technického zariadenia a prakticky vycvičená na opravu (ďalej len „pracovník na opravy“).

(2) Riadiť práce pri opravách alebo samostatne opravovať vyhradené technické
zariadenie: plynové skupiny A môže len pracovník na opravy, ktorý má osvedčenie
vydané orgánom inšpekcie práce.

(4) Odbornú spôsobilosť pracovníka na opravy vyhradeného technického zariadenia, ktoré nie je uvedené v odseku 2, overuje odborný pracovník.

    Späť