Vykonávanie školení obslúh plynových zariadení
   

§ 17 Vyhl. 718/2002 Z. z.
Obsluha technického zariadenia

(1) Obsluhovať technické zariadenie môže osoba odborne spôsobilá, preukázateľne oboznámená s požiadavkami bezpečnostných predpisov a vycvičená na jeho obsluhu.

(2) Obsluhovať vyhradené technické zariadenie:
plynové skupiny A okrem zariadenia uvedeného v prílohe č. 1 IV. časti bode A písm. d) a g) môže len osoba, ktorá má preukaz vydaný Technickou inšpekciou.

(3) Odbornú spôsobilosť osoby na obsluhu vyhradeného technického
zariadenia, ktoré nie je uvedené v odseku 2, overuje odborný pracovník.

    Späť